คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Faculty of Humanities and Social Sciences

สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “ปรับพื้นฐานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุที่เริ่มปฏิบัติงานใหม่และการดำเนินการแก้ไขปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างตามประเด็นหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัย” รุ่นที่ 4 - รุ่นที่ 7

ด้วยสำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2566 หลักสูตร “ปรับพื้นฐานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุที่เริ่มปฏิบัติงานใหม่และ การดำเนินการแก้ไขปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างตามประเด็นหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัย” รุ่นที่ 4 - รุ่นที่ 7 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบถึงภาพรวมกระบวนการและขั้นตอนการดำเนินการการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดทำรายงานขอซื้อหรือขอจ้าง การจัดทำ ประกาศและเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง หรือหนังสือเชิญชวนหน้าที่ของคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละวิธี การจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐได้อย่างถูกต้อง หลักเกณฑ์ แนวทาง ข้อปฏิบัติ และข้อควรระวังการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ของพัสดุ การตรวจสอบพัสดุประจำปีและการจำหน่ายพัสดุ การดำเนินการตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัย ว 78 เป็นต้น

โดยโครงการฯ กำหนดค่าลงทะเบียน ท่านละ 3900  บาท (ไม่รวมค่าที่พักและอาหารเย็น) ดังนี้

รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 22-23 เมษายน พ.ศ.2566 ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 17-18 มิถุนายน พ.ศ.2566 ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

รุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 5-6 สิงหาคม พ.ศ.2566 ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จ.อุบลราชธานี

รุ่นที่ 7 ระหว่างวันที่ 19-20 สิงหาคม พ.ศ.2566 ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

ผู้สนใจ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดและจัดส่งใบสมัครได้ที่

คุณบลู โทรศัพท์มือถือ : 0852224218

Line: @thailocalsu

E-mail: thailocalsu@hotmail.com

คุณแอน โทรศัพท์มือถือ/ID Line : 0908867372

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Website : www.thailocalsu.com

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด